QCleft
QCright

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024

Thông báo về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024

Thông báo về thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Thông báo về thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023