QCleft
QCright

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ (6 tháng cuối năm 2024)

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ (6 tháng cuối năm 2024)

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tây Giang

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tây Giang

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Nam Giang

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Nam Giang

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Đông Giang

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hội An

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hội An

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn năm 2024

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn năm 2024