QCleft
QCright

Trả lời đơn của ông Nguyễn Minh T

Trả lời đơn của ông Nguyễn Minh T

Thực hiện Công văn số 3664/UBND-TD ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Minh T, địa chỉ tại huyện Núi Thành, kèm theo đơn và tài liệu, đề nghị xem xét giải quyết hồ sơ, thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông.

Qua xem xét nội dung đơn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các Phòng, đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ; Ngày 27/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1286/STNMT-QLĐĐ đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 315 xác lập hồ sơ, thủ tục đất đai theo quy định, tham mưu UBND huyện Núi Thành có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh quyết định việc thu hồi đất quốc phòng chuyển giao về địa phương quản lý; đồng thời làm cơ sở để UBND huyện Núi Thành xem xét, giải quyết đơn của ông Nguyễn Minh T, theo thẩm quyền.

BTCD

Tin liên quan