QCleft
QCright

Tình hình tiếp công dân và xử lý đơn tháng 6

Tình hình tiếp công dân và xử lý đơn tháng 6

Số vụ việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh là 42 vụ, 42 lượt, 97 người (Đất đai: 33 vụ, chính sách: 02, tư pháp: 01, Thi hành án: 02, khác: 04 vụ). Trong đó: Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp công dân thường xuyên 38 vụ, 38 lượt, 75 người (Đất đai: 29 vụ, chính sách: 02, tư pháp: 01, Thi hành án: 02, khác: 04 vụ), Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ 04 vụ (Đất đai: 04 ), 04 lượt, 22 người.

Tình hình tiếp nhận và xử lý đơn thư: Tiếp nhận 127 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý là 94 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền 93 đơn (Đất đai: 54; Tư pháp: 04; Chính sách: 03; THA: 02, Khác: 28, Nhà ở: 01, Chính sách: 01).

BTCD

Tin liên quan