QCleft
QCright

Trả lời đơn của bà Phạm Thị Hải Y

Trả lời đơn của bà Phạm Thị Hải Y

Bà Phạm Thị Hải Y gửi đơn lập ngày 28/2/2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của bà Phạm Thị Hải Y theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra nội dung theo đơn của bà Phạm Thị Hải Y (đề ngày 28/02/2024), UBND thành phố Tam Kỳ trả lời như sau

UBND thành phố Tam Kỳ đã tổ chức thi hành nội dung Bản án số 29/2021/HC-TC của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam; Đồng thời, nội dung kiến nghị của bà Phạm Thị Hải Y cũng đã được UBND thành phố Tam Kỳ nhiều lần phản hồi và gửi đến Bà theo đúng quy định. Ngoài ra, tại Công văn số 781/CTHADS-NV ngày 05/7/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Hải Y cũng đã khẳng định: “Như vậy, UBND thành phố Tam Kỳ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Bản án số 29/2021/HC-ST ngày 11/6/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam”.

Vậy UBND thành phố Tam Kỳ một lần nữa đề nghị bà liên hệ UBND thành phố để lập thủ tục nhận khoản tiền còn lại.

BTCD

Tin liên quan