QCleft
QCright

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024

Theo Thông báo số 410/TB-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng.

Do điều kiện công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 vào ngày 28/5/2024 (thứ ba). Vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết.

BTCD

Tin liên quan