QCleft
QCright

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tây Giang

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tây Giang

Tiếp công dân định kỳ: Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện Tây Giang Ban hành Quy chế tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện Tây Giang tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong một tháng, vào ngày 01 và 15 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc liền kề sau đó theo quy định (Chủ tịch có công việc đột xuất trùng ngày tiếp công dân thì ủy quyền cho Thường trực UBND tiếp công dân).

Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Thời gian tiếp công dân: Sáng 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Địa điểm tại Phòng tiếp công dân huyện (Văn phòng HĐND&UBND huyện). Trường hợp tiếp công dân tại cơ sở thì có thông báo riêng.

Tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện Tây Giang có các thành viên Ban Tiếp công dân huyện và đại diện lãnh đạo một số cơquan, đơn vi chuyên môn có liên quan thuộc huyện (tùy theo yêu cầu nội dung tiếp công dân).

BTCD

Tin liên quan